Professional consultancy and coaching service to help your business grows !
Integrated Reporting and Investor Clientele

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

 

 

应用神经科学101

 

大脑可算是我们最重要的一个器官了,所有的感受、情绪、思考都由它产生。大脑就像是一个中枢,接收所有感官收集来的信息,分析处理后再指导作出思维、意识、肢体上的反应。

虽然成人的大脑不足人体重量的2%, 但是却是人体最重要的器官, 每日消耗人体产生的20%的能量。

大脑主要分三层:

  1. 本能脑: 是最古老的大脑,位于大脑底部脊髓顶端,负责保护身体安全,在遇到外界刺激时,本能地向身体的运动神经发出信号,使身体处于备战、逃跑、或冻结静止的状态。
  2. 情绪脑: 即大脑的边缘系统。其中的杏仁核,位于大脑底部,主要负责掌管焦虑、惊吓与恐惧等情绪。情绪脑的显著特征包括:喜欢让事务抱持原样,喜欢用非黑即白的方式思考解决问题,根据以往的情绪记忆对所面对的情况作出本能反应。
  3. 思考脑: 即大脑皮层,是人类区别于其他灵长类动物的部分。大脑皮层存储了后天的学习与认知,主要负责诠释、处理体内、体外的各种感觉,引发思想、解决问题、形成储存记忆。

每天我们的想法、感受、行为都来自于思考脑与本能脑、情绪脑之间不断的对话。对话的过程与结果可能是思考脑抑制了本能脑、情绪脑的某些本能的、冲动的反应,也可能是思考脑控制不住放弃了,而我们得以冲动、放肆了一下。

所谓的对话,其实就是神经元细胞间的信息传递。一个成年人的大脑约由近一千亿个细小的神经元细胞组成,而细胞之间的分支有超过一千兆个连接点,科学家们通常用“神经元森林(Neuro Forest)” 来形容这些密集的分支网络。这些神经元细胞就像是大脑的微型芯片,通过它们细长的触角 (即神经突触) 发出电子信号,释放一些微量化学物质 (即神经传递物质),与周边其他神经元细胞沟通互动。目前科学家已经鉴定出的就有几十种不同类别的神经传递物质。

数千亿的神经元细胞每天互动所需消耗的能量主要来自血液,通常情况下,脑细胞的活动会消耗血液中约20%的氧气和养分,而当人在不断思考和动脑经的时候,消耗量则达到50%。

给大脑补充能量的方式通常有三种:

1、充足的睡眠

科学研究发现, 一个成年人每天所需的睡眠时间为7-9个小时,长期少于7个小时的睡眠,不仅会导致工作中出错的比例成倍增加,也会使大脑逐渐出现衰退现象。

每日睡眠充足的后,脑内分泌的Dopamine (多巴胺) 可以令我们能够专注工作两个小时左右。

2、健康的饮食

除去我们常说的各种健康饮食方法外,大脑的健康亦决定于我们日常的饮水量。大脑的85%为水分,保持大脑有足够的水份, 可以帮助神经递质传递。

另外,大脑无论是在睡眠还是在高速运转时,都需大量消耗血液中的葡萄糖。血液中的葡萄糖由淀粉类食物、蔬果糖分在人体内经过消化吸收后转化而成,因此在早餐时食用淀粉类食物,有助于给大脑适当补充能量,提供工作效率。而在每天下午,大脑开始疲累的情况下,也可以适当补充一些水果来提神醒脑。

3、有效的运动

曾有研究小组把雄性的成体小白鼠分为“在笼子里自由行走组”、“进行举重训练组”、“做高强度区间训练组”,让其进行为期7周的运动。之后,用显微镜确认小白鼠的海马脑组织,发现根据小白鼠所做的运动不同,新生神经元的程度有很大差异。

研究结果显示,最激烈的神经元是进行自由行走的小组,海马组织里充满了新的神经元。另外,高强度区间运动组的小白鼠的海马组织中也发现了超过基准的新神经元,而举重训练组的海马组织与不进行运动的大脑状态完全一样。

所以,像快走、跑步这样的运动,最能够强化大脑,也最有益于人类大脑的健康。 而举重类运动则可以锻炼肌肉,但是需要结合快走、跑步等运动方可对大脑的健康程度造成积极影响。

期望大家吃好、睡好、再一起迈开腿吧!